Sárova Bystrica 

Sárova Bystrica je celoslovenská postupová súťaž mladých moderátorov, ktorá sa realizuje v troch základných kolách – regionálne, krajské a celoslovenské. Vytvára záujemcom priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti.

 

2018

Regionálne kolo pre turčiansky región, ktoré už tradične organizuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, sa uskutočnilo 11. októbra 2018 v Turčianskej knižnici v Martine. Zúčastnilo sa ho 20 súťažiacich, ktorí sa predviedli v štyroch disciplínach: čítanie spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, moderovanie bloku vlastnej relácie a rozhovor so zaujímavým hosťom. Odborná porota, ktorá pracovala v zložení: Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD., Mgr. Eva Benčíková a Mgr. art. Tibor Kubička, hodnotila okrem iného celkový dojem, výslovnosť, prirodzenosť a presvedčivosť prejavu, schopnosť zaujať poslucháča, schopnosť zareagovať na nečakanú situáciu, neverbálny prejav a najmä kultivovanosť vyjadrovania sa. Vzhľadom na to, že jednotlivé texty si pripravovali účastníci sami, porota zohľadnila aj kreativitu pri ich tvorbe, výber tém či schopnosť štrukturovať rozhovor, alebo spravodajský blok.

 

Našu školu reprezentovali Katarína Kubíková, II. C, Zuzana Šebová, IV.D a Soňa Chochulová, IV.C.

Zuzana Šebová sa umiestnila na treťom mieste, blahoželáme. Táto súťaž bola pre ňu dôležitou skúsenosťou, ktorú využije pri prijímacích skúškach na štúdium masmediálnej komunikácie.

2016

Turčianske kultúrne stredisko v Martine usporiadalo dňa 18. 10. okresné kolo súťaže mladých moderátorov Sárova Bystrica. Študentka Michaela Hriňová zo 4. C triedy sa umiestnila na 2. mieste a na základe odporúčania poroty postúpila do krajského kola tejto súťaže. Krajské kolo sa konalo dňa 25. 10. v priestoroch Mestskej radnice v Žiline. M. Hriňová sa umiestnila na 2. mieste a postúpila do celoslovenského kola. Stredoslovenské osvetové centrum v Banskej Bystrici zorganizovalo štátne kolo v dňoch 24. – 25. 11. M. Hriňová úspešne reprezentovala našu školu, vo finále súťaže mladých moderátorov – amatérov sa umiestnila na 3. mieste.

 

 
 
 

2015

 V dňoch 26. a 27. novembra 2015 sa konalo štátne kolo súťaže Sárova Bystrica 2015 v priestoroch Stredoslovenské kultúrneho strediska v Banskej Bystrici. Naša študentka Michaela Hriňová z 3.C triedy uspela v celoslovenskej konkurencii a vo finále tejto súťaže sa umiestnila na 2. mieste.

Výsledková listina

I. kategória: od 15 - 18 rokov
1. miesto   Nikola Capeková
2. miesto   Michaela Hriňová – GVPT Martin
3. miesto   Emma Smatanová
                  Jozef Pikula

2014    

        Dňa 21.10.2014 sa v Klubovni Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine uskutočnilo regionálne kolo súťaže mladých slovenských moderátorov a moderátoriek - Sárova Bystrica 2014. Dvaja študenti nášho gymnázia sa umiestnili na popredných priečkach. Jakub Dzimko zo 4.D triedy obsadil 3. miesto a Michaela Hriňová z 2.C triedy zvíťazila a postúpila do krajského kola v Žiline. V krajskom kole v Žiline, ktoré sa konalo 5.11.2014, získala Michaela Hriňová špeciálnu cenu - čestné uznanie poroty za predvedený moderátorský prejav. Srdečne gratulujeme.