Nachádzate sa na stránke predmetovej komisie SJL

             Predmet slovenský jazyk a literatúra sa vyučuje počas celého štúdia na Gymnáziu Viliama Paulinyho - Tótha. Skladá sa z dvoch samostatných častí, zo slovenského jazyka a literatúry. Na hodinách slovenského jazyka sa študenti oboznamujú s fonetickou, morfologickou, syntaktickou, lexikologickou a štylistickou rovinou jazyka s dôrazom na praktické komunikačné zručnosti. Predmet literatúra obsahuje informácie zo slovenskej i svetovej literatúry z chronologicko-vývinového aspektu a zdôrazňuje interpretačné vnímanie jednotlivých textov.

 

            V treťom a štvrtom ročníku si môžu študenti samostatne vybrať seminár zo slovenského jazyka a literatúry, ktorého obsah je rozšírením učiva s nadštandardnými informáciami potrebnými na prijímacie pohovory na vysoké školy.